نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

816. نشانه خردمند

أذا تم العقل نقص الکلام
چون خرد کامل شود، سخن کم گردد. (811)

817. انسان با بصیرت

أنما البصیر من سمع فتفکر، و نظرش فأبصر، و انتقع بالعبر، ثم سلک جدداً واضحا یتجنب فیه الصرعة فی المهاوی
جز این نیست که انسان بینا کسی است که بشنوند و در آن بیاندیشد و نظر کند و بینا شود و از تجارب دنیا بهره گیرد، سپس در راه راست و روشن حرکت کند و از سقوط در سیه چال ها، و از گمراهی در گژراهه ها بپرهیزد. (812)

818. سیراب شدن از دریای دانش

من فهم علم غور العلم؛ و من علم غور العلم صدر عن شرائع الحکم .
کسی که فهم دارد، از عمق حقایق علمی آگاه می شود و کسی که از عمق حقایق آگاه شود، از دریایی احکام سیراب می گردد. (813)