فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

816. نشانه خردمند

أذا تم العقل نقص الکلام
چون خرد کامل شود، سخن کم گردد. (811)

817. انسان با بصیرت

أنما البصیر من سمع فتفکر، و نظرش فأبصر، و انتقع بالعبر، ثم سلک جدداً واضحا یتجنب فیه الصرعة فی المهاوی
جز این نیست که انسان بینا کسی است که بشنوند و در آن بیاندیشد و نظر کند و بینا شود و از تجارب دنیا بهره گیرد، سپس در راه راست و روشن حرکت کند و از سقوط در سیه چال ها، و از گمراهی در گژراهه ها بپرهیزد. (812)

818. سیراب شدن از دریای دانش

من فهم علم غور العلم؛ و من علم غور العلم صدر عن شرائع الحکم .
کسی که فهم دارد، از عمق حقایق علمی آگاه می شود و کسی که از عمق حقایق آگاه شود، از دریایی احکام سیراب می گردد. (813)