فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

815. پندپزیری خردمند

أن العاقل یتعظ بالاداب، و البهائم لا تتعظ ألا بالضرب!
خردمند با آداب پند می پذیرد؛ اما چهار پایان پند نپذیرند جز با کتک! (810)

816. نشانه خردمند

أذا تم العقل نقص الکلام
چون خرد کامل شود، سخن کم گردد. (811)

817. انسان با بصیرت

أنما البصیر من سمع فتفکر، و نظرش فأبصر، و انتقع بالعبر، ثم سلک جدداً واضحا یتجنب فیه الصرعة فی المهاوی
جز این نیست که انسان بینا کسی است که بشنوند و در آن بیاندیشد و نظر کند و بینا شود و از تجارب دنیا بهره گیرد، سپس در راه راست و روشن حرکت کند و از سقوط در سیه چال ها، و از گمراهی در گژراهه ها بپرهیزد. (812)