فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

814. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد!

لا خیر فی الصمت عن الحکم، کما أنه لا خیر فی القول بالجهل
لب فرو بستن از گفتار حکیمانه خوب نیست، چنان که سخن گفتن از روی نادانی خوبی ندارد. (809)
اوصاف خردمندان

815. پندپزیری خردمند

أن العاقل یتعظ بالاداب، و البهائم لا تتعظ ألا بالضرب!
خردمند با آداب پند می پذیرد؛ اما چهار پایان پند نپذیرند جز با کتک! (810)

816. نشانه خردمند

أذا تم العقل نقص الکلام
چون خرد کامل شود، سخن کم گردد. (811)