فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

813. نیمی از خردمندی

قلة العیال أحد الیسارین، التوادد نصف العقل، الهم نصف الهرم

کمی عیال یکی ار دو راحتی است، واظهار مودت و دوستی با همگان نیمی از خردمندی است و اندوهباری نیمی از (شکست) پیری است. (808)

814. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد!

لا خیر فی الصمت عن الحکم، کما أنه لا خیر فی القول بالجهل
لب فرو بستن از گفتار حکیمانه خوب نیست، چنان که سخن گفتن از روی نادانی خوبی ندارد. (809)
اوصاف خردمندان

815. پندپزیری خردمند

أن العاقل یتعظ بالاداب، و البهائم لا تتعظ ألا بالضرب!
خردمند با آداب پند می پذیرد؛ اما چهار پایان پند نپذیرند جز با کتک! (810)