فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

812. علت غفلت از خرد

اعلموا أن الامل یسهی العقل، و ینسی الذکر
بدانید که آرزو، خرد را دچار غفلت می سازد و یاد خدا را به فراموشی می سپارد. (807)

813. نیمی از خردمندی

قلة العیال أحد الیسارین، التوادد نصف العقل، الهم نصف الهرم

کمی عیال یکی ار دو راحتی است، واظهار مودت و دوستی با همگان نیمی از خردمندی است و اندوهباری نیمی از (شکست) پیری است. (808)

814. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد!

لا خیر فی الصمت عن الحکم، کما أنه لا خیر فی القول بالجهل
لب فرو بستن از گفتار حکیمانه خوب نیست، چنان که سخن گفتن از روی نادانی خوبی ندارد. (809)
اوصاف خردمندان