فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

811. کشتارگاه های خرد

أکثر مصارع العقول تحت بروق المطامع
بیش ترین کشتارگاه های خرد، در پرتو درخشندگی طمع هاست. (806)

812. علت غفلت از خرد

اعلموا أن الامل یسهی العقل، و ینسی الذکر
بدانید که آرزو، خرد را دچار غفلت می سازد و یاد خدا را به فراموشی می سپارد. (807)

813. نیمی از خردمندی

قلة العیال أحد الیسارین، التوادد نصف العقل، الهم نصف الهرم

کمی عیال یکی ار دو راحتی است، واظهار مودت و دوستی با همگان نیمی از خردمندی است و اندوهباری نیمی از (شکست) پیری است. (808)