فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

810. حسود خرد

عجب المرء بنفسه احد أحد حساد عقله
خود پسندی انسان یکی از حسودان خرد اوست. (805)

811. کشتارگاه های خرد

أکثر مصارع العقول تحت بروق المطامع
بیش ترین کشتارگاه های خرد، در پرتو درخشندگی طمع هاست. (806)

812. علت غفلت از خرد

اعلموا أن الامل یسهی العقل، و ینسی الذکر
بدانید که آرزو، خرد را دچار غفلت می سازد و یاد خدا را به فراموشی می سپارد. (807)