فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

809. خفتن عقل

نعوذ باللله من سبات العقل، و قبح الزلل
پناه می بریم به خدا، از خفتن عقل و زشتی لغزش. (804)

810. حسود خرد

عجب المرء بنفسه احد أحد حساد عقله
خود پسندی انسان یکی از حسودان خرد اوست. (805)

811. کشتارگاه های خرد

أکثر مصارع العقول تحت بروق المطامع
بیش ترین کشتارگاه های خرد، در پرتو درخشندگی طمع هاست. (806)