فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

808. نگهداری خرد

فرض الله... ترک شرب الخمر تحصیناً للعقل
خداوند واجب فرمود... ترک شرابخواری را به منظور نگهداری خرد. (803)

809. خفتن عقل

نعوذ باللله من سبات العقل، و قبح الزلل
پناه می بریم به خدا، از خفتن عقل و زشتی لغزش. (804)

810. حسود خرد

عجب المرء بنفسه احد أحد حساد عقله
خود پسندی انسان یکی از حسودان خرد اوست. (805)