فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

807. میزان خرد

رسولک ترجمان عقلک، و کتابک أبغل ما ینطق عنک!
فرستاده تو بازگو کننده خرد توست و نامه ات رساترین سخنگوی توست. (802)

808. نگهداری خرد

فرض الله... ترک شرب الخمر تحصیناً للعقل
خداوند واجب فرمود... ترک شرابخواری را به منظور نگهداری خرد. (803)

809. خفتن عقل

نعوذ باللله من سبات العقل، و قبح الزلل
پناه می بریم به خدا، از خفتن عقل و زشتی لغزش. (804)