فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

806. بالاترین دوراندیشی

لا عقل کالتدبیر.
هیچ عقل و دارتی مانند دوراندیشی نیست. (801)

807. میزان خرد

رسولک ترجمان عقلک، و کتابک أبغل ما ینطق عنک!
فرستاده تو بازگو کننده خرد توست و نامه ات رساترین سخنگوی توست. (802)

808. نگهداری خرد

فرض الله... ترک شرب الخمر تحصیناً للعقل
خداوند واجب فرمود... ترک شرابخواری را به منظور نگهداری خرد. (803)