فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

805. نیک اندیشی

أفق أیها السامع من سکرتک و استیقظ من غفلتک و اختصر من عجلتک، و أنعم الفکر فیما جاءک علی لسان النبی الامی صلی الله علیه و آله ما لا بد منه و لا محیص عنه
پس بیدار شو ای شنونده! و به خود آی از آن مستی که تو را از تو ربوده و از غفلتی که تو را در خود فرو برده است و از شتاب و حرص و آز در امور دنیوی (بیش از نیازهای ضروری) کم کن و خوب بیاندیش در آنچه که به زبان پیامبر امی صلی الله علیه و آله به تو رسیده است، اموری که چاره و گریز از آن ها امکان پذیر نیست. (800)

806. بالاترین دوراندیشی

لا عقل کالتدبیر.
هیچ عقل و دارتی مانند دوراندیشی نیست. (801)

807. میزان خرد

رسولک ترجمان عقلک، و کتابک أبغل ما ینطق عنک!
فرستاده تو بازگو کننده خرد توست و نامه ات رساترین سخنگوی توست. (802)