فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

803. شمشیر برنده

العقل حسام قاطع.
خرد، شمشیری برنده است. (798)

804. سرشارترین توانگری

أن اغنی العقل، و أکبر الفقر الحمق
سرشارترین توانگری، خردمندی است و بزرگ ترین تهیدستی نابخردی است. (799)

805. نیک اندیشی

أفق أیها السامع من سکرتک و استیقظ من غفلتک و اختصر من عجلتک، و أنعم الفکر فیما جاءک علی لسان النبی الامی صلی الله علیه و آله ما لا بد منه و لا محیص عنه
پس بیدار شو ای شنونده! و به خود آی از آن مستی که تو را از تو ربوده و از غفلتی که تو را در خود فرو برده است و از شتاب و حرص و آز در امور دنیوی (بیش از نیازهای ضروری) کم کن و خوب بیاندیش در آنچه که به زبان پیامبر امی صلی الله علیه و آله به تو رسیده است، اموری که چاره و گریز از آن ها امکان پذیر نیست. (800)