فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

802. چونان آیینه ای صاف

الفکر مراة صافیة.
اندیشه، آیینه ای است صاف و شفاف. (797)

803. شمشیر برنده

العقل حسام قاطع.
خرد، شمشیری برنده است. (798)

804. سرشارترین توانگری

أن اغنی العقل، و أکبر الفقر الحمق
سرشارترین توانگری، خردمندی است و بزرگ ترین تهیدستی نابخردی است. (799)