فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

801. بهترین دانش

لا علم کالتفکر.
هیچ دانشی همانند تفکر (و اندیشه برای کسب حقایق) نیست. (796)

802. چونان آیینه ای صاف

الفکر مراة صافیة.
اندیشه، آیینه ای است صاف و شفاف. (797)

803. شمشیر برنده

العقل حسام قاطع.
خرد، شمشیری برنده است. (798)