فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

800. سودمندترین دارایی

لا مال اعود من العقل.
هیچ دارایی سودمندتر از خرد نیست. (795)

801. بهترین دانش

لا علم کالتفکر.
هیچ دانشی همانند تفکر (و اندیشه برای کسب حقایق) نیست. (796)

802. چونان آیینه ای صاف

الفکر مراة صافیة.
اندیشه، آیینه ای است صاف و شفاف. (797)