فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

4. خرد و تفکر

وصف خرد و عقل

800. سودمندترین دارایی

لا مال اعود من العقل.
هیچ دارایی سودمندتر از خرد نیست. (795)

801. بهترین دانش

لا علم کالتفکر.
هیچ دانشی همانند تفکر (و اندیشه برای کسب حقایق) نیست. (796)