نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

791. سازش با بیماری

امش بدائک ما مشی بک.
تا زمانی که بیماری با تو می سازد تو نیز با آن بساز. (786)

792. درشتی و نرمی به هم در به است

اذا کان الرفق خرقا کان الخرق رفقا. ربما کان الدواء داء، و الداء دواء .
هرگاه به جای نرمی، خشونت لازم باشد، خشونت (عین) نرمی است، بسا دارو که (مایه) درد و بیماری باشد و بسا درد و بیماری، که خود دارو می باشد. (787)

793. سخن علی علیه السلام در پایان عهدنامه

فی ختام کتابه للاشتر لما ولاه مصر -: أنا أسال الله بسعة رحمته، و عظیم قدرته علی اعطاء کل رغبة.. أن یختم لی و لک بالسعادة و الشهادة
امام علی علیه السلام، در پایان عهدنامه خود، به مالک اشتر می فرماید: من از خداوند، به رحمت گسترده و قدرت عظیمش بر برآوردن هر خواهش و مطلوبی، مسألت دارم که... عاقبت من و تو را به سعادت و شهادت ختم فرماید. (788)