فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

791. سازش با بیماری

امش بدائک ما مشی بک.
تا زمانی که بیماری با تو می سازد تو نیز با آن بساز. (786)

792. درشتی و نرمی به هم در به است

اذا کان الرفق خرقا کان الخرق رفقا. ربما کان الدواء داء، و الداء دواء .
هرگاه به جای نرمی، خشونت لازم باشد، خشونت (عین) نرمی است، بسا دارو که (مایه) درد و بیماری باشد و بسا درد و بیماری، که خود دارو می باشد. (787)

793. سخن علی علیه السلام در پایان عهدنامه

فی ختام کتابه للاشتر لما ولاه مصر -: أنا أسال الله بسعة رحمته، و عظیم قدرته علی اعطاء کل رغبة.. أن یختم لی و لک بالسعادة و الشهادة
امام علی علیه السلام، در پایان عهدنامه خود، به مالک اشتر می فرماید: من از خداوند، به رحمت گسترده و قدرت عظیمش بر برآوردن هر خواهش و مطلوبی، مسألت دارم که... عاقبت من و تو را به سعادت و شهادت ختم فرماید. (788)