فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

789. حجت عمر

فیالها حسرة علی کل ذی غفلة أن یکون عمره علیه حجة، و أن تودیه أیامه ألی الشقوة!
دریغا بر غافلی که عمرش بر او حجت باشد و دوران زندگانی اش اورا به سوی بدبختی براند. (784)

3. عافیت

790. طلب خیر و خوبی از خدا

فی وصیته لا بنه علیه السلام -: و أکثر الاستخارة
در وصیت خود به فرزندش می فرماید: از خدا بسیار طلب خیر کن. (785)