فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

788. عمر هر چیز

أن لکل شی ء مدة و أجلا
هر چیزی را مدتی است و پایانی. (783)

789. حجت عمر

فیالها حسرة علی کل ذی غفلة أن یکون عمره علیه حجة، و أن تودیه أیامه ألی الشقوة!
دریغا بر غافلی که عمرش بر او حجت باشد و دوران زندگانی اش اورا به سوی بدبختی براند. (784)

3. عافیت