فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

784. کوتاه شدن عمر

لا یعمر معمر منکم، یوما من عمره، الا بهدم آخر من أجله
عمر هیچ کس از شما اضافه نشود مگر با نابودی روزی از مدت زندگی اش. (779)

785. مغتنم شمردن فرصت عمر

أضاعد الفرصة غصة.
از دست دادن فرصت، غصه (و گلوگیری) است. (780)

786. مدت عمر

العمر الذی أعذر الله فیه الی ابن آدم ستون سنة
مدت عمری که خداوند در آن عذر آدمی را می پذیرد، شصت سال است. (781)