فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

چه زود می گذرد ساعات روز و روزهای ماه و ماه های سال و سال های عمر!(778)

784. کوتاه شدن عمر

لا یعمر معمر منکم، یوما من عمره، الا بهدم آخر من أجله
عمر هیچ کس از شما اضافه نشود مگر با نابودی روزی از مدت زندگی اش. (779)

785. مغتنم شمردن فرصت عمر

أضاعد الفرصة غصة.
از دست دادن فرصت، غصه (و گلوگیری) است. (780)