فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

783. گذشت عمر

ما أسرع الساعات فی الیوم، و اسرع الایام فی الشهر، و اسرع الشهور فی السنة، و أسرع السنین فی العمر!

چه زود می گذرد ساعات روز و روزهای ماه و ماه های سال و سال های عمر!(778)

784. کوتاه شدن عمر

لا یعمر معمر منکم، یوما من عمره، الا بهدم آخر من أجله
عمر هیچ کس از شما اضافه نشود مگر با نابودی روزی از مدت زندگی اش. (779)