فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

782. غنیمت شمردن عمر

قرنت الهیبة بالخیبة، والحیاء بالحرمان، والفرضه تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخیر
هیبت، قرین نومیدی است و کم رویی قرین محرومیت و بی نصیبی، و فرصت به شتاب ابر می گذرد، پس فرصت های شایسته را مغتنم شمارید. (777)

783. گذشت عمر

ما أسرع الساعات فی الیوم، و اسرع الایام فی الشهر، و اسرع الشهور فی السنة، و أسرع السنین فی العمر!

چه زود می گذرد ساعات روز و روزهای ماه و ماه های سال و سال های عمر!(778)