فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2. عمر

781. عمر مقدر شده!

اعلم یقینا أنک لن تبلغ أملک، و لن تعدو أجلک و أنک فی سبیل من کان قبلک
یقین بدان که هرگز به آرزویت نمی رسی و هرگز بیش از اجلت عمر نمی کنی و تو همان راهی را می پویی که پیشینیانت پیمودند. (776)

782. غنیمت شمردن عمر

قرنت الهیبة بالخیبة، والحیاء بالحرمان، والفرضه تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخیر
هیبت، قرین نومیدی است و کم رویی قرین محرومیت و بی نصیبی، و فرصت به شتاب ابر می گذرد، پس فرصت های شایسته را مغتنم شمارید. (777)