فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

779. مرگ بهتر از ذلت

المنیة و لا الدنیة! و التقلل و لا التوسل
مرگ آری، ذلت و پستی هرگز، کم خواهی آری، دست سوی این و آن دراز کردن هرگز! (774)

780. رمز پیروزی

الظفر بالحزم، و الحزم باجالة الرای، و الرای بتحصین الاسرار
پیروزی در سایه دوراندیشی و احتیاط است، احتیاط به تفکر، و تفکر به حفظ اسرار است. (775)

2. عمر