فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

778. بزرگ ترین توانگری

الغنی الاکبر الیاس عما فی أیدی الناس
بزرگ ترین توانگری، چشم نداشتن به دستم مردم است. (773)

779. مرگ بهتر از ذلت

المنیة و لا الدنیة! و التقلل و لا التوسل
مرگ آری، ذلت و پستی هرگز، کم خواهی آری، دست سوی این و آن دراز کردن هرگز! (774)

780. رمز پیروزی

الظفر بالحزم، و الحزم باجالة الرای، و الرای بتحصین الاسرار
پیروزی در سایه دوراندیشی و احتیاط است، احتیاط به تفکر، و تفکر به حفظ اسرار است. (775)