فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

776. رستگاران

أیها الناس! شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، و عرجوا عن طریق المنافرة، و ضعوا تیجان المفاخرة. أفلح من نهض بجناح، أو استسلم فأراح .
ای مردم! شما امواج آشوب را از طریق کشتی های نجات بشکافید، از راه ایجاد و اختلاف منحرف گردید. تاج های افتخار را کنار بگذارید. کسی که به وسیله بال پرواز کند و یا سکوت کند و گوشه ای بنشیند پیروز می شود. (771)

777. شنیدن زنگ خطر

رحم الله امرأ سمع حکما فوعی، ودعی ألی رشاد فدنا، و أخذ بحجزة هاد فنجا
رحمت خدا بر آن کس که حکمی را شنید و آن را حفظ و رعایت کرد و به راه راست فراخوانده شد و به آن نزدیک گشت و کمربند راهنما را گرفت و نجات یافت. (772)

778. بزرگ ترین توانگری

الغنی الاکبر الیاس عما فی أیدی الناس
بزرگ ترین توانگری، چشم نداشتن به دستم مردم است. (773)