فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

774. زندگی پیشوای عادل

أن الله تعالی فرض علی أئمه العدل أن یقدروا أنفسهم بضعفة الناس، کیلا یتبیغ بالفقیر فقرة!
همانا خداوند بر پیشوایان عدالت گستر واجب کرده که زندگانی خویشتن را با توده مردم هم اندازه کنند تا برای فقیران تنگدستی و نداری زشت نباشد. (769)
توانگری و پیروزی

775. شکست حقیقی

ما ظفر من ظفر الاثم به، و الغالب بالشر مغلوب
کسی که باگناه به پیروزی دست یابد پیروز نیست و کسی که با (توسل به) بدی چیره گردد (در حقیقت) شکست خورده است. (770)

776. رستگاران

أیها الناس! شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، و عرجوا عن طریق المنافرة، و ضعوا تیجان المفاخرة. أفلح من نهض بجناح، أو استسلم فأراح .
ای مردم! شما امواج آشوب را از طریق کشتی های نجات بشکافید، از راه ایجاد و اختلاف منحرف گردید. تاج های افتخار را کنار بگذارید. کسی که به وسیله بال پرواز کند و یا سکوت کند و گوشه ای بنشیند پیروز می شود. (771)