فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

773. نتیجه دریغ از کار نیک

أذا بخل الغنی بمعروفه باع الفقیر آخرته بدنیاه
هرگاه توانگر از کار نیک دریغ کرد و به مصرف شایسته صرف نکرد، فقیر هم آخرتش را به دنیا بفروشد. (768)

774. زندگی پیشوای عادل

أن الله تعالی فرض علی أئمه العدل أن یقدروا أنفسهم بضعفة الناس، کیلا یتبیغ بالفقیر فقرة!
همانا خداوند بر پیشوایان عدالت گستر واجب کرده که زندگانی خویشتن را با توده مردم هم اندازه کنند تا برای فقیران تنگدستی و نداری زشت نباشد. (769)
توانگری و پیروزی

775. شکست حقیقی

ما ظفر من ظفر الاثم به، و الغالب بالشر مغلوب
کسی که باگناه به پیروزی دست یابد پیروز نیست و کسی که با (توسل به) بدی چیره گردد (در حقیقت) شکست خورده است. (770)