فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

770. نکوهش ثروت اندوزی

الحرفة مع العفة، خیر من الغنی مع الفجور
کسب با عفت و پاکدامنی از توانگری با گناه بهتر است. (765)

771. زیانکارترین مردم

أن أخسر الناس صفقة و أخیبهم سعیا، رجل أخلق بدنه فی طلب ماله، لم تساعده المقادیر علی ارادته، فخرج من الدنیا بحسرته، و قدم علی الاخرة بتبعته
زیانکارترین مردم در معامله و نومیدترین آنها در سعی و تلاش، کسی است که برای کسب مال دنیا تن خود را فرسوده کرده و مقدارت هم او را برخواستهاش یار نگشته که با حسرت از دنیا رفته و زر مالش را به آخرت برده است. (766)

772. نابود شدن ثروت اندوزان

یا کمیل! هلک خزان الاموال و هم أحیاء و العماء باقون ما بقی الدهر؛ أعیانهم مفقودة، و أمثالهم فی القلوب موجودة
ای کمیل! ثروت اندوزان نابود شدند در حالی که در صف زندگان اند؛ ولی دانشمندان زنده اند تا روزگار باقی است و بدن های شان از میان مردم بیرون رفته، ولی نمونه های عالی آنان در دل ها موجود است. (767)