فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

767. آثار توانگری و مال

الغنی فی الغربة وطن، و الفقر فی الوطن غربةُ
توانگری غیر آقا را آقایی می بخشد، مال، ناتوان را نیرومند می سازد. (762)

768. وظیفه ثروتمندان

من آتاه الله مالا فلیصل به القرابة ولیحسن منه الضیافة
هر که را خداوند به او مال و ثروتی بخشیده، باید به خویشاوندانش کمک کند و مهمانی بدهد. (763)

769. بخشنده خجل

ألا و أن اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و أسراف، و هو یرفع صاحبه فی الدنیا و یضعفه فی الاخرة
آگاه باشید که بخشش مال نابجا، تبذیر و اسراف است. این کار ممکن است در دنیا باعث سربلندی بخشنده باشد؛ اما در آخرت موجب سرافکنداش می گردد. (764)