فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

766. توانگری و فقر حقیقی

الغنی و الفقر بعد العرض علی الله.
توانگری و تهیدستی بعد از عرضه شدن اعمال انسان در پیشگاه خدا معلوم می شود. (761)

767. آثار توانگری و مال

الغنی فی الغربة وطن، و الفقر فی الوطن غربةُ
توانگری غیر آقا را آقایی می بخشد، مال، ناتوان را نیرومند می سازد. (762)

768. وظیفه ثروتمندان

من آتاه الله مالا فلیصل به القرابة ولیحسن منه الضیافة
هر که را خداوند به او مال و ثروتی بخشیده، باید به خویشاوندانش کمک کند و مهمانی بدهد. (763)