فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

765. دو خصلت غیر قابل اعتماد

لا ینبغی للعبد أن یثق بخصلتین: العافیة، و الغنی. بینا تراه معافی اذ سقم، و بینا تراه غنیاً اذ افتقر
بنده را نشاید که به دو خصلت اعتماد کند: تندرستی و توانگری؛ زیرا در حالی که او را تندرست می بینی، ناگهان بیمار می شود و در حالی که توانگرش می بینی، ناگهان تهیدست می گردد. (760)

766. توانگری و فقر حقیقی

الغنی و الفقر بعد العرض علی الله.
توانگری و تهیدستی بعد از عرضه شدن اعمال انسان در پیشگاه خدا معلوم می شود. (761)

767. آثار توانگری و مال

الغنی فی الغربة وطن، و الفقر فی الوطن غربةُ
توانگری غیر آقا را آقایی می بخشد، مال، ناتوان را نیرومند می سازد. (762)