فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

760. تساوی عرض حاجت نزد مؤمن و خدا

من شکا الحاجة ألی مؤمن، فکانه شکاها الی الله، و من شکاها ألی کافی، فکانما شکا الله
هر که نیاز خود را نزد مؤمن ببرد، گویا نزد خدا برده است و کسی که نیازش را نزد کافری ببرد، گویا از خدا شکایت کرده است. (755)

761. خوراک تهیدستان در اموال توانگران

أن الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیاء أقوات الفقراء؛ فما جاع فقیر الا بما متع به غنی، و الله تعالی سائلهم عن ذلک
خداوند سبحان خوراک تهیدستان را در اموال توانگران قرار داده است، پس هیچ تهیدستی گرسنه نماند، مگر به سبب این که ثروتمند از حق او بهره مند شده است و خدای بزرگ در این باره از آنان باز خواست می کند. (756)

762. همدرد واقعی

الله الله! أن تشکوا ألی من لا یشکی شجو کم و لا ینقض برأیه ما قد أبرم لکم
زنهار! زنهار! از این که پیش کسی درد دل کنید که اندوه و مشکل شما را بر طرف نمی کند و با اندیشه خود گره از کار شما نمی گشاید. (757)