فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

757. بهتر از فروتنی اغنیاء

ما أحسن تواضع لا غنیاء للفقراء طلباً لما عند الله! و أحسن منه تیه الفقرء علی الاغنیاء اتکالا علی الله
چه نیکو است فروتنی توانگران در برابر تنگدستان، مشروط بر این که این فروتنی برای طلب چیزی یا پاداشی بوده باشد که در نزد خداست و بهتر از این از تواضع اغنیاء در برابر فقرا) عزت نفس و بی اعتنایی تهیدستان در برابر توانگران است، مشروط بر این که کار برای اعتماد و اتکال بر خداوند باشد. (752)

758. وای بر خصم فقر

بوساً لمن خصمه - عند الله - الفقراء و المساکین و السائلون و المدفوعون، و الغارمون و ابن السبیل!
وای به حال کسی که - دشمنش در نزد خدا - فقرا، بیچارگان، درماندگان، غلامان، ورشکستگان و در راه ماندگان باشند. (753)

759. رد سفره ثروتمندان

من کتابهألی عامله بالبصرة عثمان بنی حنیف -: ما ظننت أنک تجیب ألی طعام قوم عائلهم مجفو، و غنیهم مدعو
امام علی علیه السلام در نامه خود به عثمان بن حنیف، کارگزار خویش در بصره نوشت: گمان نمی کردم دعوت کسانی را بپذیری که فقیران را کنار می زنند و ثروتمندان را دعوت می نمایند. (754)