فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

755. رضا به روزی مقدر

لا مال اذهب للفاقة، من الرضا بالقوب
هیچ مالی از رضامندی به قوت مقدر، حاجت برآورتر نیست. (750)
وظیفه توانگران

756. کفالت فقیر

... لا یعول غنیهم فقی هم.
ثروتمندان امروز زندگی مستمندان را تکفل نمی نمایند. (751)

757. بهتر از فروتنی اغنیاء

ما أحسن تواضع لا غنیاء للفقراء طلباً لما عند الله! و أحسن منه تیه الفقرء علی الاغنیاء اتکالا علی الله
چه نیکو است فروتنی توانگران در برابر تنگدستان، مشروط بر این که این فروتنی برای طلب چیزی یا پاداشی بوده باشد که در نزد خداست و بهتر از این از تواضع اغنیاء در برابر فقرا) عزت نفس و بی اعتنایی تهیدستان در برابر توانگران است، مشروط بر این که کار برای اعتماد و اتکال بر خداوند باشد. (752)