فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

754. سودمندترین مال

لا مال أعود من العقل
هیچ مال سودمندتر از خرد نیست. (749)

755. رضا به روزی مقدر

لا مال اذهب للفاقة، من الرضا بالقوب
هیچ مالی از رضامندی به قوت مقدر، حاجت برآورتر نیست. (750)
وظیفه توانگران

756. کفالت فقیر

... لا یعول غنیهم فقی هم.
ثروتمندان امروز زندگی مستمندان را تکفل نمی نمایند. (751)