فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

753. بزرگ ترین بی نیازی

الغنی الاکبر الیاس عما فی أیدی الناس
بزرگ ترین بی نیازی ان است که به آن چه در دست مردم است بی اعتنا باشی. (748)

754. سودمندترین مال

لا مال أعود من العقل
هیچ مال سودمندتر از خرد نیست. (749)

755. رضا به روزی مقدر

لا مال اذهب للفاقة، من الرضا بالقوب
هیچ مالی از رضامندی به قوت مقدر، حاجت برآورتر نیست. (750)
وظیفه توانگران