فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

752. بدترین فقر، بهترین ثروت

لا غنی کالعقل؛ و لا فقر کالجهل
هیچ ثروتی مانند عقل نیست و هیچ فقری مانند جهل نیست. (747)

753. بزرگ ترین بی نیازی

الغنی الاکبر الیاس عما فی أیدی الناس
بزرگ ترین بی نیازی ان است که به آن چه در دست مردم است بی اعتنا باشی. (748)

754. سودمندترین مال

لا مال أعود من العقل
هیچ مال سودمندتر از خرد نیست. (749)