فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

751. بذل در راه خدا

لا اموال بذلتموها للذی رزقها.
اموال خویش را در راه آن کس که به شما داده، بذل نمی کنید (746)

752. بدترین فقر، بهترین ثروت

لا غنی کالعقل؛ و لا فقر کالجهل
هیچ ثروتی مانند عقل نیست و هیچ فقری مانند جهل نیست. (747)

753. بزرگ ترین بی نیازی

الغنی الاکبر الیاس عما فی أیدی الناس
بزرگ ترین بی نیازی ان است که به آن چه در دست مردم است بی اعتنا باشی. (748)