فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

749. دو شریک مال انسان

لکل امری فی مله شریکان الوارث و الحوادث
هر انسانی در مال خود دو شریک دارد: وارث و حوادث. (744)

750. بهتر از مال به جای مانده

أن اللسان الصالح یجعله الله تعالی للمرء فی الناس، خیر له من المال یورثه من لا یحمده
زبان صالحی که خداوند برای یک انسان عنایت فرماید تا انسان آن زبان صالح را در ایجاد سعادت برای مردم به کار ببرد، برای او بهتر است از مالی که ان را برای کسی به ارث بگذارد که سپاسش را به جای نیاورد. (745)

751. بذل در راه خدا

لا اموال بذلتموها للذی رزقها.
اموال خویش را در راه آن کس که به شما داده، بذل نمی کنید (746)