فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

747. سرور نابکاران

أنا یعسوب المؤمنین، و المال یعسوب الفجار
من امیر مؤمنانم و مال دنیا پیشوای بدکاران. (742)

748. مال پند دهنده!

لم یدهب من مالک ما و عظک
از دستت نرفته است هر مالی که به تو پندی داده است. (743)

749. دو شریک مال انسان

لکل امری فی مله شریکان الوارث و الحوادث
هر انسانی در مال خود دو شریک دارد: وارث و حوادث. (744)