فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

746. وصی خویش در اموال باش!

یابن آدم! کن وصی نفسک فی مالک، و اعمل فیه ما توثر أن یعمل فیه من بعدک
ای فرزند آدم! تو خود در اموال و دارایی وصی خویش باش و امروز بدان گونه در آن عمل کن که می خواهی بعد از تو عمل کنند. (741)

747. سرور نابکاران

أنا یعسوب المؤمنین، و المال یعسوب الفجار
من امیر مؤمنانم و مال دنیا پیشوای بدکاران. (742)

748. مال پند دهنده!

لم یدهب من مالک ما و عظک
از دستت نرفته است هر مالی که به تو پندی داده است. (743)