فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

745. مایه شهوت

المال مادة الشهوات.
مال مایه شهوت هاست. (740)

746. وصی خویش در اموال باش!

یابن آدم! کن وصی نفسک فی مالک، و اعمل فیه ما توثر أن یعمل فیه من بعدک
ای فرزند آدم! تو خود در اموال و دارایی وصی خویش باش و امروز بدان گونه در آن عمل کن که می خواهی بعد از تو عمل کنند. (741)

747. سرور نابکاران

أنا یعسوب المؤمنین، و المال یعسوب الفجار
من امیر مؤمنانم و مال دنیا پیشوای بدکاران. (742)