فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

فصل سوم: توصیف دنیا

بخش اول: نعمت خداوندی

1. ثروت
مال و ثروت

745. مایه شهوت

المال مادة الشهوات.
مال مایه شهوت هاست. (740)