فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

744. دستیابی به دوستی با دیگران

من ضیعه الاقرب أتیح له الا بعد.
هر کس که نزدیکانش او را ضایع کنند، دوستی و الفت با دیگران را به دست آورد. (739)

فصل سوم: توصیف دنیا

بخش اول: نعمت خداوندی

1. ثروت
مال و ثروت