فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

743. بخشش بر دشمن

تجاوز عند المقدرة و احلم عند الغضب
عصبانیت را فرو نشان و به هنگام غضب بردبار باش و آن موقع که بر دشمن دست یافتی او را ببخش. (738)

744. دستیابی به دوستی با دیگران

من ضیعه الاقرب أتیح له الا بعد.
هر کس که نزدیکانش او را ضایع کنند، دوستی و الفت با دیگران را به دست آورد. (739)

فصل سوم: توصیف دنیا