فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

742. نباید خود را از دشمن ایمن پنداشت

من نام لم ینم عنه.
اگر کسی بخوابد، دشمنش نمی خوابد. (737)

743. بخشش بر دشمن

تجاوز عند المقدرة و احلم عند الغضب
عصبانیت را فرو نشان و به هنگام غضب بردبار باش و آن موقع که بر دشمن دست یافتی او را ببخش. (738)

744. دستیابی به دوستی با دیگران

من ضیعه الاقرب أتیح له الا بعد.
هر کس که نزدیکانش او را ضایع کنند، دوستی و الفت با دیگران را به دست آورد. (739)