فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

741. سزاوار نام دشمن

من لم یبالک فهو عدوک.
کسی که به تو بی اعتنایی می کند، دشمن توست. (چون امر تو را اجرا نکرده است) (736)

742. نباید خود را از دشمن ایمن پنداشت

من نام لم ینم عنه.
اگر کسی بخوابد، دشمنش نمی خوابد. (737)

743. بخشش بر دشمن

تجاوز عند المقدرة و احلم عند الغضب
عصبانیت را فرو نشان و به هنگام غضب بردبار باش و آن موقع که بر دشمن دست یافتی او را ببخش. (738)